Bevestig uw leeftijd

Winkelwagen:

0 artikel(en) - € 0,00
Er zijn geen producten in uw winkelwagen.
Bekijk reviews

Algemene (Leverings)voorwaarden


Art. 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en leveringen van Erialine B.V. en op alle met Elriaine B.V. aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Onder cliënt wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsites of winkels dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Erialine B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of aankoop in de winkels brengt met zich in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

1.4 Ook door het gebruik van de internetsite(s) van Elriaine B.V. of hieronder vallende handelsnamen en/of het plaatsen van een bestelling via een van onze internetsites aanvaardt de cliënt deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.5 Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Elriaine B.V. is ingestemd.

1.6 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.7 Elriaine B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Elriaine B.V. is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Art. 2 Overeenkomsten en aanbiedingen

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de cliënt verstrekte opdracht via een elektronische opdracht of per email is verzonden naar het door de cliënt opgegeven email-adres of wanneer cliënt de aankoop doet in een van de winkels. De cliënt en Elriaine B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de cliënt is verzonden of wanneer de aankoop in een van de winkels is gedaan. De elektronische bestanden van Elriaine B.V. gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.2 Indien een overeenkomst anders dan onder 2.1 tot stand komt, geldt de door cliënt getekende overeenkomst "met datum" als definitieve opdracht.

2.3 Alle afbeeldingen en informatie met betrekking tot alle aanbiedingen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.4 Alle aanbiedingen van Elriaine B.V. zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

Art. 3 Prijzen en kosten

3.1 Alle door Elriaine B.V. vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en exclusief handlings-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Elriaine B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.3 De hoogte van de omzetbelasting (B.T.W), handlings-, verzend- en administratiekosten staan zoveel mogelijk op de internetsite vermeld.

3.4 Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten, deze staan op de internetsite vermeld.

3.5 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld op de internetsite of winkels met betrekking tot die speciale prijs op de aanbieding.

3.6 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

3.7 Elriaine B.V. behoeft zich niet aan haar aanbiedingen te houden indien de cliënt, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Art. 4 Betalingen

4.1 De cliënt dient het verschuldigde bedrag, inclusief omzetbelasting (B.T.W.), handelings-verzend- en administratiekosten, vooraf over te maken op bankrekening ten name van Elriaine B.V. te Wateringen, onder vermelding van besteldatum en ordernummer of de bestelling in een van de winkels af te rekenen. De kosten voor een internationale betaling komen voor rekening van de cliënt.

4.2 Indien een overeenkomst tot stand komt zoals bedoeld onder 2.2, gelden de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in de door cliënt getekende overeenkomst.

4.3 Indien cliënt met de betalingen in gebreke blijft, is Elriaine B.V. gerechtigd de betreffende overeenkomst te blokkeren, dan wel te ontbinden.

Art. 5 Levering

5.1 Elriaine B.V. verstuurt online bestelde artikelen in de regel binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling indien de bestelde goederen op voorraad zijn. Wanneer het door u bestelde artikel niet voorradig is dan stellen wij u daarvan op de hoogte wanneer de levertijd langer dan 2 dagen in beslag gaat nemen. Uitgebreidere informatie vindt u hier.

5.2 Diensten worden geleverd zoals beschreven in de door cliënt ontvangen overeenkomst.

5.3 De opgegeven levertijden zijn altijd slechts een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de cliënt de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen binnen 30 dagen worden geretourneerd.

5.4 Levering vindt plaats op het door de cliënt tijdens de totstandkoming van de online overeenkomst opgegeven adres.

5.5 Wanneer -om welke reden dan ook- de vervoerder uw pakketbestelling niet bij u aan kan bieden, neemt u dan a.u.b. zo snel mogelijk contact met ons op. Hiermee voorkomt u dat de vervoerder uw pakket aan ons retourneert. Wanneer de vervoerder uw pakket aan ons geretourneerd heeft omdat het niet afgeleverd kon worden zijn we genoodzaakt u nogmaals verzendkosten in rekening te brengen om uw pakket opnieuw aan te laten bieden. Wanneer uw pakketbestelling via de vervoerder wordt verzonden dan ontvangt u aan het einde van de dag een email waarin uw online trackingnummer staat zodat u weet wanneer uw pakket wordt aangeboden.

Art. 6 Eigendom

6.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan Elriaine B.V. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de cliënt opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de cliënt in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Elriaine B.V. zijn voor rekening van de cliënt en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Tevens dient cliënt er voor zorg te dragen dat eventuele retourzendingen onbeschadigd en in de originele verpakking aangetekend dienen te geschieden.

Art. 7 Ruilen en herroepingsrecht

7.1 De cliënt is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer het een online besteliling betreft dient cliënt hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.

7.2 Indien de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de cliënt Elriaine B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.3 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Elriaine B.V. de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen 30 dagen te restitueren.

7.4 Indien cliënt gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, en Elriaine B.V. over zal gaan tot het restitueren van de factuurwaarde, zorgt Elriaine B.V. voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de cliënt aan Elriaine B.V. betaalde.

7.5 Liquids kunnen niet geretourneerd worden uit veiligheids- en hygiënisch oogpunt.

7.6 Reeds in gebruik genomen producten zijn uitgesloten van retournering.

7.7 De kosten voor het terugzenden van de produkten zijn altijd voor rekening van de cliënt.

Art. 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Op alle door Elriaine B.V. geleverde elektronische artikelen is 6 maanden garantie van toepassing. Elriaine B.V. hanteert op clearomizers uitsluitend DOA garantie: tot 1 dag na ontvangst kunt u schriftelijk melden wanneer een onderdeel onverhoopt defect is. Het defecte onderdeel dient eerst door Elriaine B.V. te zijn ontvangen, waarna Elriaine B.V. een vervangend product zal retourneren aan cliënt.

8.2 Elriaine B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Elriaine B.V.

8.3 Elriaine B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 Indien Elriaine B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

8.5 Alle links welke Elriaine B.V. op haar internetsite opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn, zijn louter informatief. Elriaine B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Art. 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Elriaine B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer telecommunicatienetwerkstoringen, alle andere internetstoringen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Art. 10 Intellectueel eigendom/Copyright/Merken

10.1 De cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Elriaine B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de cliënt verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Elriaine B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Art. 11 Persoonsgegevens

11.1 De gegevens die door de cliënt worden verstrekt, worden door Elriaine B.V. vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site·
Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

11.2 Elriaine B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde de Nederlandse privacyregels- en wetgeving in acht.

11.3 Elriaine B.V. verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Art. 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Art. 13 Diversen

13.1 Elriaine B.V. is gevestigd te Wateringen, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nr. 59737182.


13.2 Gelieve alle correspondentie te zenden naar een van de email-adressen zoals staan aangegeven op de internetsite.

13.3 Wanneer door Elriaine B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Elriaine B.V. deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.